El PMUS de Crevillent es projecta com un document director que arreplega el objectius i la planificació a curt, mitjà y llarg termini. Aquest pla recull un conjunt de programes d’actuació i propostes que es modificarà amb el temps, mitjançant una continua revisió i avaluació dels mateixos com son:

1. La inclusió d’un horitzó a llarg termini, que permetrà assumir objectius ambiciosos de sostenibilitat, reducció d’emissions, balanç energètic i repartiment modal, així com altres objectius de caràcter social. Son aquest objectius que no es poden aconseguir a curt termini però imprescindibles per a marcar la línia de treball dels actuals programes de mobilitat.

2. El PMUS de Crevillent ha de recollir totes les polítiques de mobilitat urbana que el Ajuntament ha de desenvolupar en la ciutat. Per això es tracta de un document que integra les diferents accions orientades a modificar e incidir en els comportaments de mobilitat del ciutadà.

3. Aquest pla es troba viu, ja que evoluciona amb el temps. Els programes que es recullen en el PMUS es poden modificar al llarg del temps per adaptar-se a les necessitats canviants de la mobilitat urbana. 

4. Per últim, es un pla que s’ha de avaluar mitjançant els indicadors de mobilitat adequats.

La fase de propostes del PMUS es duran a terme tenint en compte la determinació de les cinc Polítiques Bàsiques:

 1. Fomentar els modes de transport no motoritzats.
 2. Potenciar un major predomini del transport públic respecte al automòbil privat en el repartiment modal.
 3. Aconseguir un ús més adequat, social i ambientalment òptim de l’espai públic.
 4. Incidir en la conducta de mobilitat dels ciutadans.
 5. Contribuir a la planificació sostenible de l’evolució.

Les polítiques mencionades abans es desenvolupen en Àrees d’Intervenció del Pla.

Cada una d’aquestes té objectius específics i donen lloc a un conjunt de programes i mesures d’actuació. Les àrees incloses en el Pla són les següents:

 1. Mobilitat per als vianants
 2. Mobilitat ciclista
 3. Transport públic
 4. Ordenació del trànsit
 5. Estacionament
 6. Gestió de la mobilitat per als col·lectius específics amb rutes protegides. 

Aquest programa d’actuació es desplega per a modificar notablement les tendències actuals de mobilitat, reduir l’impacte ambiental del transport, millorar el balanç energètic i promoure un desenvolupament urbanístic sostenible.